รับโอน – ย้าย นักสังคมสงเคราะห์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Advertisements

แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานโรงพยาบาลเลิดสิน

องค์ประกอบคุณภาพชีวิตการทำงาน

ด้านสังคม
     – ความสัมพันธ์
     – กิจกรรมร่วมกัน
     -ความผูกพันกับองค์กร
     – การสื่อสารภายในองค์กร

ด้านการทำงาน
     – ทางกายภาพ
     – การบริหารงาน
     – การบริหารคน
     – ข้อบังคับ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร

ด้านส่วนตัว
     – สุขภาพกาย
     – สุขภาพจิต
     – การพัฒนาทางจิตใจ
     – ความสมดุลระหว่างชีวิต กับการทำงาน

ด้านเศรษฐกิจ
     – ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
     – ความเป็นอยู่
     – การบริหารเงิน

ระบบบริหารคุณภาพชีวิตการทำงานปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

     1. กำหนดนโยบายคุณภาพชีวิตการทำงาน
     2. กำหนดคณะทำงาน บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน
     3. ประเมินและสำรวจข้อมูลองค์กรเบื้องต้น
     4. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงาน

คลิปวีดีโอที่เกี่ยวข้อง  (ที่มา:ข้อมูลจาก http://www.youtube.comwatch?v=sJRUN9WKr7U)